สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพารักษ์ เป็นหน่วยงานบริหารสาธารณสุขระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขระดับอำเภอ มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายอำเภอ มีสาธารณสุขอำเภอเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่ทางด้านการบริหาร ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม กำกับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 4 แห่ง โดยบทบาทและหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

             สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพารักษ์ขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายKORAT MOPH, "องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ"