สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพารักษ์ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 044-227172

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment

ดัชนีความโปร่งใส Tranparency Index EB:1 - EB:9

ดัชนีความพร้อมรับผิด Accountability Index EB:10 - EB:16

ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน Corruption Free Index EB:17

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร Integrity Culture Index EB:18 - EB:24

ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน Work Integrity Index EB:25 - EB:26